Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję

Sedfryz

Regulamin

       Regulamin serwisu i działu reklamacji    

       ProUroda / Sed Fryz / Proximus       

 ( obowiązuje od 27.04.2021 )

 

Informacje ogólne

 1. Prowadzimy autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny narzędzi elektrycznych firm Andis, JRL, Cera, Oster, Parlux, Termica. Nasz serwis zajmuje się również ostrzeniem i regeneracją noży do większości modeli profesjonalnych maszynek fryzjerskich. 

2. Dział reklamacji i serwis jest obsługiwany przez elektroniczny system zgłoszeń, dostępny na stronie internetowej  www.sedfryz.pl w menu "Reklamacje i naprawy".

3. Przy pomocy elektronicznego systemu zgłoszeń nasi klienci mogą zgłaszać reklamacje i naprawy sprzętu elektrycznego i wszystkich pozostałych produktów pochodzących z sieci dystrybucyjnej ProUroda / Sed Fryz / Proximus, które ich zdaniem posiadają wady techniczne lub inne usterki nie powstałe z winy klientów. System obsługuje równiez zgłoszenia wszelkich niezgodności w dostawach towarów oraz reklamacje uszkodzeń przesyłek powstałe podczas wysyłki zamówień.

4. Podając numer telefonu komórkowego, zgłaszający wyraża zgodę na otrzymywanie SMS z informacją o statusie naprawy / reklamacji oraz otrzymywanie ofert i informacji handlowych.

5. Podając adres e-mail, zgłaszający wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o statusie naprawy / reklamacji oraz otrzymywanie ofert i informacji handlowych.

6. Zgłaszającemu zawsze przysługuje prawo do anulowania subskrypcji ofert i informacji handlowych wysyłanych przez firmę Sed Fryz oraz inne firmy podległe, po złożeniu pisemnego oświadczenia.

7. Wysyłając lub pozostawiając sprzęt w serwisie, zgłaszający potwierdza akceptację niniejszego regulaminu.

8. Serwis akceptuje wszystkie warunki umów i oryginalnych kart gwarancyjnych Grupy ProUroda wystawianych podczas zakupu urządzeń.

9. Serwis nie wydaje sprzętu zastępczego na czas, w którym urządzenie pozostaje w naprawie.

10. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie bez wcześniejszego powiadamiania.

 

Zgłoszenie naprawy i dostarczenie sprzętu do serwisu

1. Adres do wysyłki produktów do naprawy lub reklamacji: Grupa ProUroda, SED FRYZ, 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 59

2. Wraz z wysyłką sprzętu do serwisu / reklamacji, zalecamy zgłaszającemu wypełnienie elektronicznego zgłoszenia naprawy na stronie www.sedfryz.pl w menu „Reklamacje i naprawy”. Prosimy o dokładne opisanie wady produktu stwierdzonej przez zgłaszającego oraz o wyszczególnienie ewentualnych widocznych uszkodzeń sprzętu przed jego wysłaniem ( np. wyszczerbione noże, pęknięcia obudowy, ogniska korozji na elementach metalowych, uszkodzenia powierzchni, inne uszkodzenia mechaniczne, itp. ). Zalecamy również dołączenie do zgłoszenia zdjęć sprzętu lub produktu reklamowanego, zrobionych tuż przed wysyłką.

3. Każde prawidłowo wypełnione i wysłane zgłoszenie naprawy otrzymuje swój indywidualny numer, wysyłany na adres e-mail podany przez zgłaszającego wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.

4. Jeśli zgłaszający dostarczy sprzęt do serwisu i nie wypełni w/w zgłoszenia naprawy, serwis może zwrócić się do zgłaszającego z prośbą o wypełnienie w/w zgłoszenia lub ( na prośbę zgłaszającego ) na podstawie posiadanych danych i informacji serwis sam wypełni zgłoszenie naprawy i nada jemu indywidualny numer.

5. Elektroniczne zgłoszenia naprawy wypełnione przez klienta będą obsługiwane w pierwszej kolejności.

6. Zgłaszający może dostarczyć sprzęt do serwisu osobiście pod wskazany powyżej adres serwisu lub za pośrednictwem firmy kurierskiej lub przesyłkowej.

7. Zgłaszający dostarcza reklamowany produkt do serwisu w stanie czystym, na własny koszt, niezależnie od rodzaju naprawy / reklamacji.

8. W przypadku zgłoszenia roszczenia naprawy gwarancyjnej, zgłaszający zobowiązany jest dostarczyć do serwisu odpowiednio wypełniony oryginał karty gwarancyjnej oraz dowód zakupu ( może być ksero lub zdjęcie w formacie jgp, png, pdf, dołączone do elektronicznego zgłoszenia naprawy )

9. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia reklamowanych produktów powstałe podczas dostarczenia / wysyłki sprzętu do serwisu.

10. Zgłaszający, pozostawiając urządzenie do naprawy płatnej lub pogwarancyjnej, wyraża zgodę na koszty naprawy do maksymalnej kwoty 65 zł netto + 23% VAT bez powiadamiania zgłaszającego.

11. W przypadku naprawy płatnej lub pogwarancyjnej, na prośbę zgłaszającego ( wystosowaną przed rozpoczęciem naprawy ), serwis poinformuje zgłaszającego o kosztach naprawy poniżej 65 zł netto + 23% VAT.

12. Wszystkie uszkodzone części i podzespoły, które zostały wymienione na nowe w ramach napraw płatnych mogą być zwrócone zgłaszającemu na jego wyraźną prośbę ( zgłoszoną przed zakończeniem naprawy ). W przeciwnym wypadku przekazywane są one przez serwis do utylizacji.

 

Przyjęcie produktu do serwisu

1. W momencie przyjęcia sprzętu dostarczanego przez firmę kurierską lub przesyłkową, serwis dokonuje wstępnych oględzin stanu zewnętrznego opakowania przesyłki. Jeśli wykupiona przez zgłaszającego opcja wysyłki zezwala adresatowi ( serwisowi ) na sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności pracownika firmy dostarczającej przesyłkę, serwis dokona sprawdzenia zawartości przesyłki i wstępnych oględzin jej zawartości i stanu zewnętrznego wysłanych urządzeń pod kątem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych mogących powstać podczas dostarczenia sprzętu do serwisu.

2. Zgłaszający, na podany przez siebie w zgłoszeniu naprawy adres e-mail, otrzymuje potwierdzenie dostarczenia urządzenia do serwisu i przekazania go do naprawy z ewentualnymi uwagami dotyczącymi jego stanu zewnętrznego.

3. Serwis może naliczyć dodatkową opłatę za konieczność usunięcia zanieczyszczeń z obudowy sprzętu powstałych wcześniej podczas jego użytkowania przez klienta lub odmówić przyjęcia brudnego sprzętu do naprawy / regeneracji odsyłając go na koszt zgłaszającego.

4. Widoczne podczas oględzin lub stwierdzone podczas naprawy uszkodzenia mechaniczne lub inne uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwej eksploatacji mogą być podstawą do odrzucenia roszczenia naprawy gwarancyjnej ze strony zgłaszającego.

5. W przypadku nie dostarczenia przez zgłaszającego prawidłowo wypełnionych dokumentów wymaganych do wykonania naprawy gwarancyjnej, serwis:

·         niezwłocznie powiadomi zgłaszającego o konieczności dostarczenia wymaganych dokumentów, które powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 10 dni  roboczych od daty powiadomienia przez serwis

·         ma prawo odmówić wykonania bezpłatnej naprawy gwarancyjnej i odesłać urządzenie na koszt klienta

·         w przypadku rezygnacji zgłaszającego z naprawy płatnej, odeśle sprzęt na koszt klienta lub powiadomi zgłaszającego o konieczności odbioru sprzętu z      serwisu na koszt zgłaszającego naprawę, gdzie nie odebranie przez zgłaszającego w/w sprzętu w terminie 3 miesięcy od daty powiadomienia skutkuje przekazaniem przez serwis sprzętu do utylizacji

 

Procedury napraw i regeneracji

1. Serwis wykonuje naprawy gwarancyjne sprzętu zgodnie z warunkami gwarancji wyszczególnionymi na dostarczonej przez zgłaszającego karcie gwarancyjnej w terminie do 14 dni roboczych, liczonym od daty dostarczenia sprzętu do serwisu wraz z kompletem niezbędnych dokumentów ( oryginał karty gwarancyjnej, kopia dokumentu zakupu ).

2. Wszelkie naprawy pogwarancyjne i regeneracje płatne wykonywane są przez serwis w terminie do 21 dni roboczych.

3. W przypadkach szczególnych ( np. przerwa urlopowa, chwilowy brak części zamiennych, inne sytuacje losowe, itp. ) termin napraw może ulec wydłużeniu, o czym serwis na bieżąco poinformuje zgłaszającego.

4. Przed rozpoczęciem naprawy urządzenia, serwis dokona ekspertyzy urządzenia.

5. Wykonanie ekspertyzy urządzenia jest bezpłatne w przypadku uznania roszczenia naprawy gwarancyjnej lub w przypadku wykonania płatnej usługi naprawy pogwarancyjnej.

6. Po wykonanej ekspertyzie urządzenia, zgłaszający informowany jest o kosztach naprawy pogwarancyjnej płatnej, przewyższających 65 zł netto + 23% VAT przy pomocy jednego z wybranych sposobów: drogą mailową, telefonicznie lub sms-em i proszony o akceptację przedstawionych kosztów.

7. Serwis wykonuje naprawy gwarancyjne sprzętu dostarczonego w oryginalnym opakowaniu i zakupionego wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z dołączoną kopią dowodu zakupu oraz posiadającego oryginalną kartę gwarancyjną Grupa ProUroda / Sed Fryz / Proximus, oznaczoną właściwym numerem lub hologramem ( takim samym na produkcie i na karcie gwarancyjnej ) potwierdzającym pochodzenie sprzętu.

8. Serwis może odmówić wykonania naprawy sprzętu niewiadomego pochodzenia oraz sprzętu, który był wcześniej serwisowany przez inny serwis lub bezpośrednio przez zgłaszającego reklamację.

9. Zgłaszający traci prawo do naprawy gwarancyjnej w przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, napraw poza autoryzowanym punktem serwisowym  lub gdy w produkcie w jakikolwiek sposób zmieniono, usunięto lub uszkodzono numery seryjne lub hologramy.

10. Serwis nie wystawia duplikatów kart gwarancyjnych.

11. Urządzenia naprawione w ramach naprawy pogwarancyjnej otrzymują 3 miesiące gwarancji na wymienione podzespoły, która obowiązuje od daty wysyłki lub odbioru osobistego urządzenia z serwisu.

12. Noże do maszynek poddane regeneracji i ostrzeniu otrzymują 7 dni gwarancji liczonej od daty wysyłki lub odbioru osobistego z serwisu.

13. W przypadku braku decyzji zgłaszającego o wykonaniu naprawy płatnej lub braku akceptacji kosztów naprawy płatnej pogwarancyjnej w ciągu 14 dni od powiadomienia przez serwis o kosztach naprawy, serwis może obciążyć zgłaszającego kosztami ekspertyzy w wysokości 25 zł netto oraz kosztami odesłania urządzenia do zgłaszającego w wysokości 16 zł netto lub powiadomić o konieczności odebrania sprzętu z serwisu.

14. W przypadku braku decyzji zgłaszającego o wykonaniu naprawy płatnej lub braku akceptacji kosztów naprawy lub rezygnacji klienta z naprawy płatnej pogwarancyjnej i nie odebraniu sprzętu w ciągu 3 miesięcy od powiadomienia przez serwis o kosztach naprawy, sprzęt przechodzi na własność serwisu bez możliwości jakichkolwiek roszczeń ze strony zgłaszającego, po czym zostanie przekazany do utylizacji.

 

Odesłanie  / odbiór urządzeń z serwisu

1. Zgłaszający może dokonać odbioru osobistego sprzętu z naprawy wyłącznie za okazaniem dokumentu tożsamości.

2. Zgłaszający, który zarejestrował elektroniczne zgłoszenie naprawy zostanie poinformowany na podany w zgłoszeniu adres e-mail o zakończeniu naprawy, ewentualnym koszcie naprawy oraz o dacie wysyłki z serwisu.

3. Zgłaszający nie ponosi kosztów odesłania urządzenia po naprawie gwarancyjnej.

4. Zgłaszający ponosi koszt odesłania sprzętu po naprawie lub regeneracji nie objętej gwarancją.

5. Urządzenia nie odebranie w ciągu 3 miesięcy od daty ukończenia naprawy przechodzą na własność serwisu i poddane zostaną utylizacji. Dotyczy to również urządzeń, które z różnych przyczyn ( odmowa odbioru, brak danych do wysyłki, brak danych kontaktowych, nieczytelnych danych, braku możliwości kontaktu z klientem, itp. ) nie mogły zostać odesłane przez serwis do zgłaszającego.

6. W przypadku odesłania urządzeń w ramach napraw płatnych i nie objętych gwarancją, serwis dolicza do kosztów naprawy dodatkowy koszt wysyłki w wysokości 16 zł netto.

7. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia reklamowanego sprzętu powstałe podczas odesłania sprzętu do zgłaszającego lub klienta.

8. Serwis prowadzi wysyłkę naprawionego sprzętu za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

9. Zasady i terminy doręczenia sprzętu wysłanego z serwisu są zgodne z regulaminem firmy DPD.

 

Ceny usług i koszty dodatkowe

1. Usługa ostrzenia noży                                        35 zł netto + 23% VAT

2. Usługa naprawy pogwarancyjnej                     od 50 zł netto + 23% VAT

3. Usługa naprawy w ramach gwarancji              0 zł

4. Ekspertyza urządzenia                                       25 zł netto + 23% VAT

5. Opłata za wysyłkę zwrotną DPD                       16 zł netto + 23% VAT

( w przypadku naprawy płatnej )

6. Cennik części zamiennych dostępny na życzenie